നിങ്ങളുടെ പാസ്സ്‌വേര്‍ഡ്‌ തിരുത്തുന്നതിനായി നിങ്ങള്‍ അന്ഗമായ സമയത്ത് നല്‍കിയ ഫോണ്‍ നമ്പർ താഴെ എന്റര്‍ ചെയ്യുക. പാസ്സ്‌വേര്‍ഡ്‌ തിരുത്തുന്നതിനുള്ള ആറക്ക നമ്പർ നിങ്ങളുടെ ഫോണ്‍ നമ്പറിലേക്ക് അയക്കപ്പെടുന്നതായിരിക്കും.