വിജിലന്റ്റ് കേരള പദ്ധതിയുടെ ഔദ്യോഗിക ഉദ്ഘാടനം 09-07-2015 വ്യാഴം രാവിലെ 11 മണിക്ക് VJT Hall - ല്‍ ബഹുമാന്യനായ കേരള ഗവര്‍ണര്‍ Rtd. ജസ്റ്റിസ് ശ്രീ. പി. സദാശിവം നിർവഹിച്ചു .

പുതിയ പ്രശ്നങ്ങൾ View all Issues

Click here to Join Students Club

അറിയിപ്പുകള്‍